ผู้บริหารสถานศึกษา

นายวีรพล ธิกะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน

“ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน รัก ภูมิใจในท้องถิ่น ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อมูลส่วนตัว: SelinaAyal
โฮมเพจส่วนตัว: http://1428570.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1027736&do=profile
หลักแหล่ง: Netherlands, Almere
ความสนใจพิเศษ: Petal collecting and pressing

ลายเซ็น:
My weblog :: CandidLinks

ข้อมูลเพิ่มเติม::
My name: Collette Moyer
Age: 30 years old
Country: Netherlands
Town: Almere
Postal code: 1356 Ga
Street: Klipgriend 200

Feel free to visit my page :: CandidLinks


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน


ความเห็น ทั้ง 10 โดย SelinaAyal:


การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย SelinaAyal:


ข้อความท้ายเว็บ